Španiel Noel Alejandro vidí mnohé problémy pornopriemyslu, no vraví, že môže aj vzdeláva?.

Španielsky režisér chce dokáza?, že aj erotické filmy môžu by? umením. Patrí k filmárom etického porna, ktorí upozor?ujú na morálne otázky v tvorbe. Žije v Berlíne a nakrúca? vlastné snímky za?al pred siedmimi rokmi.

Dnes patrí k najznámejším menám v oblasti. Rozprávali sme sa o tom, ako porno mení naše vnímanie intimity a aké toxické stereotypy nám môže vnucova?.

Sledujúc tvoj film Blissing Deal, zdalo sa mi, že si dávaš záleža? na tom, ako zobrazi? intimitu v sexe.

Bol to v skuto?nosti experiment, sú?as? série, ktorú som nakrúcal minulý rok. Dvaja cudzí ?udia sa stretnú po prvý raz, možno po pár správach na Grindri, a nás zaujímalo, o ?om sa budú rozpráva?, ?o sa bude medzi nimi dia?, celá scéna bola improvizovaná. Zvy?ajne pracujem inak, vytváram príbeh, vymýš?am postavy, píšem pre ne scény. Snažím sa na erotické filmy pozera? ako na naratívne umenie.

Zdá sa mi, že túto intimitu bežná pornografia zachyti? nevie. 

Mainstreamové porno sa zvä?ša nesnaží prinies? príbeh, nechce komunikova? pocity a myšlienky. So svojím tímom vkladáme ve?a prostriedkov do správnej techniky, máme dizajnéra, štylistov, dobré osvetlenie, chceme spravi? nie?o vkusné. Mnohí režiséri v pornopriemysle hodiny mu?ia hercov, nútia ich ma? sex v neprirodzených polohách, dôraz kladú na to, aby bolo na zábere vidno všetky svaly, aby sa telá ligotali. Herci ?asto berú drogy, vstrekujú si ich do penisu, aby im stál celý de?. Ja hercom poviem len to, aby sa na za?iatku pobozkali a zvyšok je na nich. Snažím sa zachyti? krásu a intimitu sexu.

Režisér etického porna: Na svalnatých mužov sa pozeráme neustále, nenudí vás to?Noel pri nakrúcaní

Tvoje filmy patria do kategórie etického porna, pretože sa zaoberajú morálnymi otázkami jeho produkcie. Spomenul si podmienky hercov. Aké ?alšie etické aspekty nakrúcania presadzuješ?

Na za?iatku kariéry som pracoval s feministickou režisérkou Erikou Lust, ona bola mojím vzdelaním, mojou univerzitou. Ke? kedysi vznikli prvé pornografické filmy, pôsobili elegantne, premietali sa v kinách. V 80. a 90. rokoch si producenti uvedomili, že dobre zarobia aj vtedy, ke? len nakrútia sex bez príbehu. Na za?iatku nového tisícro?ia sa podmienky v pornopriemysle za?ali meni?, v Spojených štátoch sa dnes už dbá na zdravie hercov a here?iek. Zvyšok sveta, ani Európa, však nemá žiadne právne rámce pre sexuálnu prácu. Plat hercov a here?iek je napríklad ve?mi pohyblivý. Ja sa im snažím plati? ?o možno najviac, spomedzi môjho tímu trinástich ?udí zarábajú najlepšie.

Ako prebieha financovanie tvojich filmov a aké je to v porovnaní s videami napríklad na Pornhube?

Pornhub je komunitná sie?, ?iže si tam ?udia nahrajú videá, ktoré si spravili doma. Vä?ší producenti na takéto siete zavesia len ukážky filmov s odkazom na ich webstránky. Nejaké peniaze z toho získajú, ale ur?ite nie ve?a. Moje filmy sú nezávisle financované, z príspevkov na mojej stránke. Záleží samozrejme, aký typ obsahu nakrúcaš.

Režisér etického porna: Na svalnatých mužov sa pozeráme neustále, nenudí vás to?Bedtime Shorts – Foto: Noel Alejandro

Ak je to scéna v jednej hotelovej izbe, celá produkcia môže stá? nanajvýš dve tisíc eur. Niekedy je to zložité, lebo s erotickými filmami sa nemôžem uchádza? o štátnu podporu alebo príspevok od samosprávy. Svoj prvý snímok spred siedmich rokov sa mi napríklad podarilo pripravi? len v?aka finan?nej pomoci od kamarátov.

Napadnú ti ešte ?alšie etické princípy?

Produkcia porna je do ve?kej miery orientovaná na mužov, a naj?astejšie na uspokojenie heterosexuálnych mužov. Erika Lust sa to snaží zmeni?, ženám v porne totiž záleží na iných veciach. Vnímam to podobne, snažím sa zachyti? pocity, krásu, príbeh. Na za?iatku kariéry som chcel vytvori? film s prirodzene pôsobiacim sexom, takým, ?o nebude pôsobi? ako paródia, ve? dnes sa ?asto robia už aj porno verzie marvelovských dobrodružstiev. Robím filmy pre gejov, a preto sa snažím utiec? od normatívnych stereotypov.

Sú tieto stereotypy v mainstreamovom porne ?asto toxické?

Filmy ?asto nakrúcam s ?u?mi, ktorých poznám. Na stereotypy som za?al naráža?, ke? ma známi za?ali žiada?, aby som robil filmy s viac maskulínnymi mužmi. Ja som im odpovedal: Pokojne, môžem aj takých zohna?, ale na svalnatých mužov sa pozeráte neustále, už vás to nenudí? A oni: My chceme porno s príbehom, v ktorom budú maskulínni muži. A ja: Tak si ho sami nakrú?te!

Pre?o ?a za?ali zaujíma? erotické filmy, pre?o si sa rozhodol na nich vybudova? svoju kariéru?

Milujem filmy a mal som príležitos? prinies? nie?o nové, ukáza? ?u?om, že porno môže by? nakrútené inak, než sú zvyknutí, že môže by? brané vážne.

Porno je dnes ?ahko dostupné v?aka internetu. Zmenilo to pod?a teba spôsob, ako sa pozeráme na intimitu?

Než som za?al ma? sex s mužmi, uvažoval som nad tým, že ho dokážem ma? v?aka pozeraniu porna. Bola to pre m?a edukácia. A hoci môžeme porno vníma? ako sexuálnu výchovu, nie je vždy správne žiada? tento aspekt od filmárov.

Režisér etického porna: Na svalnatých mužov sa pozeráme neustále, nenudí vás to?Noel pri nakrúcaní

Ja sa snažím najmä búra? tabu, otvára? zaujímavé otázky o intimite. Vnímam zodpovednos? vo?i spolo?nosti. Napríklad, ak sa budú gejovia pozera? na žensky pôsobiacich mužov, možno sa tým budú podprahovo vzdeláva? a o pár rokov sa prestanú s?ažova? na málo maskulínnych typov.

Porno intimitu skuto?ne mení. Mal som sex so Slovákmi, ktorí v posteli bežne hovoria anglické slová ako fuck, oh yeah alebo s takými, ?o sa prehnane snažia predstiera? role dominantných alfa samcov z erotických videí.

Ur?ite, aj ja mám podobné skúsenosti. Treba si však uvedomi?, že každého vzrušuje nie?o iné. ?udia môžu pod?ahnú? erotickým fantáziám, fetišizova? si isté role. Lenže sex je iný ako bežné spolo?enské situácie. Intimita je osobná vec a partneri si sami ur?ujú svoje bariéry a štandardy, a pokia? je to so súhlasom, je to v poriadku a mali by sme si uži? slobodu, ktorá je sú?as?ou sexu.

Samozrejme, predstieranie pôsobí vždy zvláštne. Myslím si tiež, že pozera? porno je zdravé, je to ?as na masturbáciu, a v tom nevidím žiadny problém. ?asto sa stretávam s názormi, že pozera? porno je nebezpe?né, no nebezpe?ie môže nasta? vtedy, ak si ním nahrádzame nie?o, ?o v našom živote nefunguje. Osobne si myslím, že sex bez pocitov, je zlý sex. Aj v porne vieš vždy do piatich sekúnd poveda?, ke? si ho ?udia neužívajú. Pre m?a to nie je len o penetrácii, sex je pre m?a aj o poh?adoch, dotykoch, bozkoch.

Režisér etického porna: Na svalnatých mužov sa pozeráme neustále, nenudí vás to?Foto: Noel Alejandro

Original source: https://queerslovakia.sk/text/rozhovor/reziser-etickeho-porna-na-svalnatych-muzov-sa-pozerame-neustale/